Wiadomości:

Wraz z podpisaniem umowy partnerskiej z Parlamentem Hanzeatyckim, Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie przystąpił do realizacji projektu pn. “Common Vocational Training to Master in the Baltic Sea Region” (Master BSR) „Jednolity system kształcenia zawodowego - Mistrz w Regionie Morza Bałtyckiego”.

Geneza powstawania projektu:

We wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego występują duże niedobory wykwalifikowanych przedsiębiorców i menedżerów, co powoduje znaczne ograniczenie wzrostu ilości małych i średnich przedsiębiorstw. Również zdolność przedsiębiorstw do innowacji jest niższa od możliwości i zapotrzebowań występujących w gospodarce. Z powodów demograficznych, wymieniony problem będzie narastał w najbliższym czasie. W systemie gospodarczym krajów regionu Morza Bałtyckiego zauważamy spadek ilości i jakości wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej strony, małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo dobre perspektywy wzrostu, ponieważ 85% wszystkich nowych miejsc pracy w UE jest tworzone w ich strukturach. Występuje wysoki popyt na pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i techniczne. Ponadto, w związku z rozwojem dualnego kształcenia zawodowego występuje dodatkowe zapotrzebowanie na osoby legitymujące się kwalifikacjami i umiejętnościami o charakterze trenersko – pedagogicznymi, które są wymagane do praktycznego szkolenia zawodowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że w regionie Morza Bałtyckiego występują różne systemy kształcenia zawodowego o profilu rzemieślniczym ukierunkowane na zdobycie kwalifikacji mistrzowskich i pedagogicznych. Pilotażowe wdrażanie przedstawionego systemu edukacji planowane jest w 4 krajach.

Cele ogólne projektu:

Zapewnienie nowej generacji profesjonalnych pracowników i przedsiębiorców dla struktur małych i średnich przedsiębiorstw.
Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Opracowanie wspólnej koncepcji kształcenia zawodowego o profilu mistrzowskim w regionie Morza Bałtyckiego.

Cele szczególne projektu:

Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji mistrzowskich w zawodzie, oraz uprawnień pedagogicznych w celu: podwyższenia kwalifikacji zawodowo – technicznych, oraz zdobycia uprawnień do praktycznego szkolenia uczniów (młodocianych i pełnoletnich) w zakładzie pracy. Cel ten będzie realizowany w ramach rzemieślniczego kształcenia zawodowego funkcjonującego w poszczególnych krajach basenu Morza Bałtyckiego. W polskim systemie edukacji cel szczegółowy będzie polegać na uzyskaniu kwalifikacji tzw. Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, obejmującego: - uzyskanie tytułu mistrza w danym zawodzie (zdanie egzaminu na tytuł mistrza przed właściwą komisją egzaminacyjną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej) z Gdańska, oraz - nabycie kwalifikacji pedagogicznych, przez ukończenie kursu pedagogicznego (zgodnie z programem zatwierdzonym przez Kuratorium Oświaty), który zostanie zakończony zdaniem egzaminu.

Informacje prasowe:

Przystąpieniem naszej organizacji cechowej do realizacji projektu w ramach Parlamentu Hanzeatyckiego zainteresowała się lokalna prasa. W dniu 25 lutego br. ukazał się 4 Nr dwutygodnika „Puls Wejherowa”, w którym odnajdujemy interesującą wzmiankę o tym wydarzeniu.